Θερμοκοιτίδα «έξυπνου» επιχειρείν στην Πελοπόννησο

Έναρξη αιτήσεων για νέα δράση χρηματοδότησης - Οι κλάδοι που ενισχύονται και οι υπηρεσίες του προγράμματος

Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 07:29 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Θερμοκοιτίδα «έξυπνου» επιχειρείν στην Πελοπόννησο

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του ΕΠ Πελοποννήσου, «οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βάση της καινοτομίας και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας».

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ίδρυση θερμοκοιτίδων, ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για όλη την Περιφέρεια.

Στόχος να  ενισχυθούν μέσω της δράσης 50 επιχειρήσεις, με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ.

Μέσω της πρόσκλησης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων, οι οποίες θα προσφέρουν  σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων σε τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν, κατά προτεραιότητα-συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:
- Αγροδιατροφικός τομέας
- Τουρισμός – Πολιτισμός & δημιουργική βιομηχανία
- Μεταποιητική βιομηχανία και λοιποί δυναμικοί τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου)
- Οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ).
  Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου εδώ.
Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες θα περιλαμβάνουν:
- Ολοκληρωμένες φυσικές και άυλες υπηρεσίες φιλοξενίας στο χώρο εγκατάστασης
- Καθοδήγηση ομάδων και νέων επιχειρήσεων, καθώς και εμβάθυνσης σε όλα τα στάδια μετατροπής μιας ιδέας σε ένα προϊόν ή μια επιχείρηση
- Καθοδήγηση για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μέσω ανάπτυξης διεπαφών των νεοφυών σχημάτων με χρηματοδοτικά σχήματα (κεφάλαια σποράς «seed-capital funds», δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων «business angels», πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις διεθνών, κρατικών και τοπικών φορέων)
- Νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη, μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης επί συγκεκριμένων διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και ανάπτυξης
- Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
- Παροχή υπηρεσιών mentoring και coaching, μέσω μητρώου εμπειρογνομώνων στον τομέα των επιχειρήσεων
- Υπηρεσίες δικτύωσης
- Υπηρεσίες διαμόρφωσης στρατηγικών εξόδου (exit strategies), ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία αποχώρησης από τη θερμοκοιτίδα και την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις αγορές
- Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής εφαρμογής με σκοπό να βοηθηθούν στην είσοδο τους και σταθεροποίηση τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν συστήσει ακόμα επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα, ή επιχειρήσεις  οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στη θερμοκοιτίδα  και σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης να μην έχει ολοκληρωθεί η σχετική χρήση.

Η επιλογή των επιχειρήσεων ή των υποψηφίων επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν από τη Θερμοκοιτίδα θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδότησης και να τα συνυποβάλει στην σχετική αίτησή του. Ενδεικτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συστήσει ο δικαιούχος είναι: σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας, πρωτοτυπία, στόχευση, εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς και τις τάσεις ανάπτυξής της,  βαθμός ωριμότητας κ.α.

Σχετικά με την διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, αυτή συνοπτικά, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Δημοσιοποίηση πρόσκλησης, στην οποία θα προσδιορίζονται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και το περιεχόμενο της αίτησης που θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τους βασικούς όρους συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα,
- Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων,
- Εξέταση πληρότητας αιτήσεων,
- Εξέταση προτάσεων στη βάση των κριτηρίων που έχουν τεθεί από τον δικαιούχο,
- Διενέργεια συνεντεύξεων με τους υποψήφιους δυνητικούς ωφελούμενους,
- Συνολική αξιολόγηση και συγκριτική κατάταξη,
- Τελική επιλογή αιτήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή μίας αίτησης φιλοξενίας στην Θερμοκοιτίδα αποτελεί η επιχείρηση (που αναμένεται να συσταθεί) να έχει έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12, Ν.4386/2016
- Επιχειρήσεις
- Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
- ΝΠΔΔ εκπροσώπησης επιμελητηρίων ή συνδέσμων επιχειρήσεων
- Πανεπιστήμια
- Σύνδεσμοι επιχειρήσεων
- Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 7/9/2020 και η προθεσμία εκπνέει στις 6/11/2020.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος